Γάτα DSH με τέλειο κάταγμα στο κάτω τρίτο διάφυσης αριστερού μηριαίου.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στις 28/10/09.

 

Η προνάρκωση του ζώου έγινε με ξυλαζίνη και ατροπίνη, εγκατάσταση της αναισθησίας με κεταμίνη και διατήρηση της αναισθησίας

με εισπνεύσιμο αναισθητικό (ισοφλουράνιο) και T-piece. Προεγχειρητικά χορηγήθηκαν Tolfendine 0.3ml, Baytril 0.5ml, Dalacin 0.3ml,

Convenia 0.3ml.

Για την αποκατάσταση του κατάγματος μετά την ανάταξη τοποθετήθηκε ενδομυελικός ήλος, ένας ήλος Kirschner εγκάρσια στην

καταγματική γραμμή με φορά απο την πρόσθια επιφάνεια προς την οπίσθια και κατα μήκος τοποθέτηση 4 μεταλλικών ραμμάτων κυκλοτερώς.

 

Μετεγχειρητικά χορηγήθηκε Clindavet των 75mg, 1/4 του χαπιού BID, Synoulox 0.3ml BID, Baytril 0.5ml SID.

Συστήθηκε περιορισμός του ζώου για ένα μήνα.

 

Συμμετέχοντες : Δημήτρης Σιδεράς, Γιώργος Πούπαλος